Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne bywają skomplikowane, zarówno pod względem prawnym jak i emocjonalnym. Profesjonalny pełnomocnik potrafi oddzielić kwestie prawne od emocji i merytorycznie ocenić sytuację, co umożliwia skuteczne reprezentowanie interesów Klienta przed sądem.

Jeśli rodzice małoletniego żyją w rozłączeniu, koniecznym staje się ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim. Częstokroć w wypracowaniu ugody w tej kwestii pomaga stronom profesjonalny pełnomocnik, gwarantujący rodzicom osiągnięcie takiego rodzaju porozumienia, które satysfakcjonuje każdego z nich, nawet w przypadkach, gdy rodzice dziecka pozostają w głębokim sporze.

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniej stopy życiowej, czy to poprzez osobiste starania, czy to przez świadczenie odpowiedniej sumy pieniężnej, tj. alimentów. Zaznaczyć należy, że zarówno osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych, jak i uprawniona do ich otrzymywania może wystąpić o obniżenie, bądź podwyższenie kwoty obowiązku alimentacyjnego, jeśli od momentu jego ustalenia zaszła istotna zmiana okoliczności. Sytuacja taka ma miejsce m.in., kiedy wzrosły usprawiedliwione potrzeby dziecka czy też, gdy obniżyły się możliwości zarobkowe i majątkowerodzica zobowiązanego do alimentacji.

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej rozumiemy zakres obowiązków i praw rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania (np. decyzje w sprawach edukacji, leczenia czy majątku dziecka). Przez wzgląd na dobro dziecka zachodzi, częstokroć, konieczność dokonania przez sąd zmian w zakresie władzy rodzicielskiej. Sąd może wówczas dokonać względem jednego bądź obojga rodziców ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej bądź zawieszenia władzy rodzicielskiej.

 

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu