Odwołania od decyzji administracyjnych

W przypadku spraw administracyjnych, mamy do czynienia z nierówną pozycją stron. Nierównowaga pomiędzy władczym organem administracji publicznej oraz petentem nie oznacza braku możliwości odwołania się od niekorzystnej decyzji. Za pomocą odwołania, sporządzonego przez profesjonalnego pełnomocnika, można żądać weryfikacji poprawności rozstrzygnięcia zawartego w treści decyzji. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy konieczne jest sporządzenie odwołania w możliwie precyzyjny sposób.

W razie nieuwzględnienia odwołania, po ochronę prawną, zwrócić się należy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, składając skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny zbada zgodności z prawem decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracyjny i może wyeliminować z obrotu prawnego niezgodną z prawem decyzję lub postanowienie.

 

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu