Sprawy cywilne

Droga sądowa w sprawach o zapłatę jest koniecznością, jeśli wezwanie do zapłaty kierowane do dłużnika nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Złożenie pozwu poprzedzam szczegółową analizą sprawy, która pozwala wybrać właściwy tryb dochodzenia należności, prowadzący do skutecznego i możliwie szybkiego uzyskania należnej zapłaty.

Odszkodowanie jest finansową rekompensatę za poniesioną szkodę majątkową. Jego rolą jest wyrównanie majątku poszkodowanego, który zubożał na skutek zdarzenia. Rolą pełnomocnika jest wykazanie, przed sądem, rozmiaru poniesionej przez poszkodowanego szkody i tym samym zasądzenia odpowiednio wysokiej kwoty odszkodowania.

Zadośćuczynienie stanowi zaś finansową rekompensatę za poniesioną szkodę niemajątkową, czyli krzywdę (cierpienie fizyczne i psychiczne powstałe wskutek zdarzenia, ból, gniew, lęk, stres, depresja czy smutek). Wysokość zadośćuczynienia zależna jest m.in. od rodzaju i rozmiaru cierpienia jak i długości jego trwania. Rolą pełnomocnika jest wykazanie przed sądem rozmiaru krzywdy w celu uzyskania sprawiedliwego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy należne jest stronie odszkodowanie. Istotą działań pełnomocnika jest wykazanie istnienia i rozmiaru poniesionej szkody.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych zapewniam dochodzenie przed sądem odszkodowania za wyrządzoną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu